مسابقات

یوث گلوب خلاقیت و نوآوری را در باشگاه های خود تجربه می کند و و همچنین دستاوردهای متنوعی را که باعث تحسین می شوند

مسابقات ما فرصتی برای شناخت بهتر مردم فراهم می کند و انها را به شرکت و انجام تشویق می کند